guardgirl15's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 215 names on guardgirl15's personal name list "Main".
Name M/F Rating
AARON   m
ADAM   m
ADELINA   f
ADRIA   f
ADRIAN   m
ADRIJANA   f
AIDEN   m
ÁINE   f
ALEXANDER   m
AMABEL   f
AMBER   f
AMON   m
ANASTASIA   f
ANDRIJANA   f
ANGELIKA   f
ANNABEL   f
ANNABELLA   f
ANNABETH   f
ANNELIESE   f
ANTIGONE   f
AOIBHE   f
APPHIA   f
APRIL   f
ARABELLA   f
ARACHNE   f
ARDEN   f
ARIA   f
ARYA   f
ASENATH   f
ASHERAH   f
ASHTORETH   f
ASPEN   f
ASTARTE   f
AUGUSTA   f
AUTUMN   f
AVALON   f
AVELINA   f
BELLATRIX   f
BERENICE   f
BRENDON   m
BRIALLEN   f
BRYNJA   f
BRYNN   f
BRYONY   f
CAITRIA   f
CAITRÍONA   f
CALISTA   f
CALLISTA   f
CAMERON   m
CASPIAN   m
CATELINE   f
CHANTEL   f
CHIARA   f
CHIARINA   f
CHRISTIAN   m
CIRCE   f
CYNTHIA   f
CYRIACA   f
DAMARIS   f
DAMON   m
DECLAN   m
DEREK   m
DESIDERIA   f
DESIREE   f
DIANTHA   f
DRUSTAN   m
EDEN   f & m
ELEKTRA   f
ELIN   f
ELISSA (1)   f
ELSPETH   f
EMMETT   m
ERYN   f
ETHAN   m
EVELIA   f
FABIAN   m
FELIX   m
FIONA   f
FLORIAN   m
FLYNN   m
FRANCESCA   f
FREYA   f
GALEN   m
GAVIN   m
GIACHETTA   f
GWYNETH   f
HAVEN   f
HEATHER   f
HELENA   f
HERO (1)   f
IAN   m
IRENE   f
IRIS   f
ISABEL   f
ISMENE   f
JACK   m
JASMINE   f
JASON   m
JASPER   m
JESSALYN   f
JESSAMINE   f
JESSICA   f
JEZEBEL   f
JOSEPH   m
JUDITH   f
JULIAN   m
JULIET   f
KARMEN   f
KASSANDRA   f
KASSIOPEIA   f
KATARZYNA   f
KATE   f
KATERINA   f
KATHERINE   f
KATHRYN   f
KATIA   f
KATRIN   f
KIRA (2)   f
KRISTEN (2)   f
KSENIA   f
KYRIAKI   f
LARISSA   f
LEANDER   m
LIAM   m
LILITH   f
LUCIAN   m
MAHALIA   f
MARGARET   f
MARIANA   f
MARIJA   f
MARINA   f
MARISOL   f
MARY   f
MASON   m
MATTHIAS   m
MEIRIONA   f
MELANTHA   f
MELISENDE   f
MEREDITH   f
MICHELINA   f
MILES   m
MIRABELLA   f
MIRANDA   f
MIRINDA   f
MIRJANA   f
MORANA   f
MORGANA   f
NAIARA   f
NATHÁLIA   f
NATHAN   m
NEFERTARI   f
NEILINA   f
NEMESIS   f
NEPHELE   f
NERISSA   f
NIEVE   f
NOLAN   m
OLIVIA   f
ORABELA   f
ORIANA   f
PARISA   f
PENELOPE   f
PERSEPHONE   f
PRIYA   f
PSYCHE   f
RAFAEL   m
RAYEN   f
REBEKAH   f
RHIANNON   f
ROMAN   m
ROSABEL   f
ROSABELLA   f
ROSALINA   f
ROSALIND   f
ROSALINDA   f
ROSALINE   f
ROSSANA   f
ROZABELA   f
SABRINA   f
SAPPHIRA   f
SARA   f
SEBASTIAN   m
SERAPHINA   f
SERENA   f
SETH (1)   m
SIMON   m
SÍNE   f
SOPHIA   f
SORAYA   f
STELLA   f
STERLING   m
TANITH   f
TARYN   f
TERRA   f
THEKLA   f
TIERRA   f
TISIPHONE   f
TORIN   m
TREVOR   m
TRISTAN   m
TRYPHENA   f
VALENCIA   f
VALENTINA   f
VALERIAN   m
VALERIJA   f
VANESSA   f
VASHTI   f
VERONICA   f
VESPASIAN   m
VIOLET   f
XANTHE   f
XANTHIPPE   f
XAVIER   m
ZANE   m
ZIVA   f