Samantha-Michelle's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 180 names on Samantha-Michelle's personal name list.
Name M/F Rating
ADAM  m
ADEM  m
ADRIJANA  f
ALAIA  f
ALANA  f
ALBENA  f
ALEA  f
ALEIDA  f
ALEIX  m
ALEKSANDAR  m
ALEKSANDER  m
ALEKSANDRA  f
ALEKSANDRINA  f
ALENA  f
ALEŠ  m
ALESSIA  f
ALEXANDER  m
ALEXEJ  m
ALEXIA  f
ALEXIS  m & f
ALOISIA  f
ALYSSA  f
ALŽBETA  f
AMAIA  f
AMALIA  f
AMÁLIE  f
AMALIJA  f
AMAYA  f
AMBER  f
AMETHYST  f
AMINA  f
AMITY  f
ANDONI  m
ANGELIQUE  f
ANNELIESE  f
ARAMINTA  f
ARIA  f
ASHLYN  f
AUTUMN  f
AVALON  f
AZALEA  f
AZURE  f
BAILEY  m & f
BELLATRIX  f
BIANCA  f
BRYNN  f
CADENCE  f
CAITLIN  f
CAJA  f
CAMBRIA  f
CAOIMHE  f
CARA  f
CARLA  f
CHARA  f
CHARIS  f
CHARITY  f
CHLOÉ  f
CHRISTEN (1)  m
CHRISTIAAN  m
CHRISTOFFEL  m
CHRISTOPHER  m
CHRYSANTHE  f
CIARA (1)  f
CLAIRE  f
DEJAN  m
DESTINEE  f
DYLAN  m
ELISABETH  f
ELLIE  f
ÉLOÏSE  f
EMELIE  f
EMILIJA  f
ENA (2)  f
GENEVIÈVE  f
GUINEVERE  f
HAILEE  f
HOLLY  f
ILINA  f
ILSA  f
IÑAKI  m
INDIGO  f & m
ISAAK  m
ISABELLA  f
ISAIAH  m
ISAIJA  m
ISLA  f
ISRAEL  m
IVO (1)  m
IZABELA  f
JÁCHYM  m
JACOB  m
JADA (1)  f
JADE  f
JAIDEN  m & f
JAKES  m
JAKOB  m
JAKOV  m
JAKUB  m
JANA (1)  f
JAUME  m
JAVOR  m
JAYDEN  m & f
JAYLEE  f
JAYNE  f
JIA  m & f
JOAQUIM  m
JOAQUÍN  m
JOCHEM  m
JOEL  m
JOHNATHAN  m
JOKIN  m
JORDAN  m & f
JOSEF  m
KÁJA  f
KALINA  f
KIARRA  f
KORË  f
KRISTOPHER  m
KVETA  f
LÁRA  f
LAUREN  f & m
LEA  f
LEON  m
LILY  f
LOUISE  f
LUKA  m
LUKEN  m
LULJETA  f
MADELEINE  f
MADELINA  f
MAJA (1)  f
MARC  m
MARCEL  m
MARIE  f
MATE (2)  m
MATIJA  m & f
MEAGAN  f
MELODY  f
MICHAEL  m
MIHAJLO  m
MILAN  m
MIROSLAV  m
NAYDEN  m
NEREA  f
NETA  f
NEVENA  f
NIKOLA (1)  m
OCTAVIA  f
OLIVE  f
OLÍVIA  f
OLIVIE  f
PAAIE  f
PAIGE  f
PETAR  m
PETER  m
PRINCESS  f
RAVEN  f & m
ROSE  f
SAFFRON  f
SAMUEL  m
SASCHA  m & f
SEPPEL  m
SEQUOIA  f & m
SOLEIL  f
STEFAN  m
STEPHANIE  f
STIPE  m
STJEPAN  m
SUMMER  f
SVENJA  f
TABEA  f
TSVETA  f
VERITY  f
XANTHE  f
YAKOV  m
YSABEL  f
ZARA (1)  f
ZIGOR  m
ZITA (1)  f
ZOEY  f