Samantha-Michelle's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 180 names on Samantha-Michelle's personal name list.
Name M/F Rating
ADAM   m
ADEM   m
ADRIJANA   f
ALAIA   f
ALANA   f
ALBENA   f
ALEA   f
ALEIDA   f
ALEIX   m
ALEKSANDAR   m
ALEKSANDER   m
ALEKSANDRA   f
ALEKSANDRINA   f
ALENA   f
ALEŠ   m
ALESSIA   f
ALEXANDER   m
ALEXEJ   m
ALEXIA   f
ALEXIS   m & f
ALOISIA   f
ALYSSA   f
ALŽBETA   f
AMAIA   f
AMALIA   f
AMÁLIE   f
AMALIJA   f
AMAYA   f
AMBER   f
AMETHYST   f
AMINA   f
AMITY   f
ANDONI   m
ANGELIQUE   f
ANNELIESE   f
ARAMINTA   f
ARIA   f
ASHLYN   f
AUTUMN   f
AVALON   f
AZALEA   f
AZURE   f
BAILEY   m & f
BELLATRIX   f
BIANCA   f
BRYNN   f
CADENCE   f
CAITLIN   f
CAJA   f
CAMBRIA   f
CAOIMHE   f
CARA   f
CARLA   f
CHARA   f
CHARIS   f
CHARITY   f
CHLOÉ   f
CHRISTEN   m
CHRISTIAAN   m
CHRISTOFFEL   m
CHRISTOPHER   m
CHRYSANTHE   f
CIARA (1)   f
CLAIRE   f
DEJAN   m
DESTINEE   f
DYLAN   m
ELISABETH   f
ELLIE   f
ÉLOÏSE   f
EMELIE   f
EMILIJA   f
ENA (2)   f
GENEVIÈVE   f
GUINEVERE   f
HAILEE   f
HOLLY   f
ILINA   f
ILSA   f
IÑAKI   m
INDIGO   f & m
ISAAK   m
ISABELLA   f
ISAIAH   m
ISAIJA   m
ISLA   f
ISRAEL   m
IVO (1)   m
IZABELA   f
JÁCHYM   m
JACOB   m
JADA (1)   f
JADE   f
JAIDEN   m & f
JAKES   m
JAKOB   m
JAKOV   m
JAKUB   m
JANA (1)   f
JAUME   m
JAVOR   m
JAYDEN   m & f
JAYLEE   f
JAYNE   f
JIA   m & f
JOAQUIM   m
JOAQUÍN   m
JOCHEM   m
JOEL   m
JOHNATHAN   m
JOKIN   m
JORDAN   m & f
JOSEF   m
KÁJA   f
KALINA   f
KIARRA   f
KORË   f
KRISTOPHER   m
KVETA   f
LÁRA   f
LAUREN   f & m
LEA   f
LEON   m
LILY   f
LOUISE   f
LUKA   m
LUKEN   m
LULJETA   f
MADELEINE   f
MADELINA   f
MAJA (1)   f
MARC   m
MARCEL   m
MARIE   f
MATE (2)   m
MATIJA   m & f
MEAGAN   f
MELODY   f
MICHAEL   m
MIHAJLO   m
MILAN   m
MIROSLAV   m
NAYDEN   m
NEREA   f
NETA   f
NEVENA   f
NIKOLA (1)   m
OCTAVIA   f
OLIVE   f
OLÍVIA   f
OLIVIE   f
PAAIE   f
PAIGE   f
PETAR   m
PETER   m
PRINCESS   f
RAVEN   f & m
ROSE   f
SAFFRON   f
SAMUEL   m
SASCHA   m & f
SEPPEL   m
SEQUOIA   f & m
SOLEIL   f
STEFAN   m
STEPHANIE   f
STIPE   m
STJEPAN   m
SUMMER   f
SVENJA   f
TABEA   f
TSVETA   f
VERITY   f
XANTHE   f
YAKOV   m
YSABEL   f
ZARA (1)   f
ZIGOR   m
ZITA (1)   f
ZOEY   f