View Poll

Various Thaddeus combinations
Created by: Wordsmith
Date: Dec/14/2013

Thaddeus Wilfred 623%
Thaddeus Arthur 1142%
Thaddeus Bruno 312%
Thaddeus Arnold 312%
Thaddeus Clement 519%
Thaddeus Irving 312%
Thaddeus Rupert 727%
Thaddeus Frederick 1142%
Thaddeus Homer 312%
Thaddeus Jolyon 14%
Thaddeus Jabez 14%
Thaddeus Arno 28%
Thaddeus Jerome 831%
Thaddeus Ulrich 415%
Thaddeus Waldo 14%
Thaddeus Conrad 415%
Thaddeus Elmer 14%
Thaddeus Gerard 727%
Thaddeus Virgil 415%
Thaddeus Wolfram 519%