Transcribe

Greek text Latin text
Θεοκλεια Theokleia

 1. Θ
  Th

 2. Θε
  The

 3. Θεο
  Theo

 4. Θεοκ
  Theok

 5. Θεοκλ
  Theokl

 6. Θεοκλε
  Theokle

 7. Θεοκλει
  Theoklei

 8. Θεοκλεια
  Theokleia