Transcribe

Devanagari text Latin text
ऐश्वर्या Aishvarya


 1. Ai

 2. ऐश
  Aish

 3. ऐश्
  Aish

 4. ऐश्व
  Aishv

 5. ऐश्वर
  Aishvar

 6. ऐश्वर्
  Aishvar

 7. ऐश्वर्य
  Aishvary

 8. ऐश्वर्या
  Aishvarya