Transcribe

Greek text Latin text
ευθαλεια euthaleia

 1. ε
  e

 2. ευ
  eu

 3. ευθ
  euth

 4. ευθα
  eutha

 5. ευθαλ
  euthal

 6. ευθαλε
  euthale

 7. ευθαλει
  euthalei

 8. ευθαλεια
  euthaleia