Related Names

Sanskrit
(word)
Darshan   m
Gujarati
Darshan   m
Hindi
Darshan   m
Kannada
Darshan   m
Marathi
Darshana   f
Marathi