Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
Devaraja   m
Hinduism
Devaraj   m
Kannada
Devraj   m
Hindi