Name Days for Eufemia

Poland: January 19
Poland: March 20
Poland: September 3
Poland: September 16