Related Names

Sharif   m
Arabic
Şerif   m
Turkish
Shareef   m
Arabic
(variant transcription)
Sharif   m
Malay
Sharif   m
Pashto
Sharif   m
Persian
Sharif   m
Urdu
Sharifah   f
Arabic
Şerife   f
Turkish
Sharifa   f
Arabic
(variant transcription)
Sharifah   f
Malay
Sherif   m
Arabic
(variant transcription)