Transcribe

Greek text Latin text
Ευδοκια Eudokia

 1. Ε
  E

 2. Ευ
  Eu

 3. Ευδ
  Eud

 4. Ευδο
  Eudo

 5. Ευδοκ
  Eudok

 6. Ευδοκι
  Eudoki

 7. Ευδοκια
  Eudokia