Transcribe

Greek text Latin text
Εὐδοκία Eudokia

 1. Ε
  E

 2. Ευ
  Eu

 3. Εὐ
  Eu

 4. Εὐδ
  Eud

 5. Εὐδο
  Eudo

 6. Εὐδοκ
  Eudok

 7. Εὐδοκι
  Eudoki

 8. Εὐδοκί
  Eudoki

 9. Εὐδοκία
  Eudokia