Transcribe

Greek text Latin text
Λυκοῦργος Lykourgos

 1. Λ
  L

 2. Λυ
  Lu

 3. Λυκ
  Lyk

 4. Λυκο
  Lyko

 5. Λυκου
  Lykou

 6. Λυκοῦ
  Lykou

 7. Λυκοῦρ
  Lykour

 8. Λυκοῦργ
  Lykourg

 9. Λυκοῦργο
  Lykourgo

 10. Λυκοῦργος
  Lykourgos