Transcribe

Greek text Latin text
ὠφέλεια opheleia

 1. ω
  o


 2. o

 3. ὠφ
  oph

 4. ὠφε
  ophe

 5. ὠφέ
  ophe

 6. ὠφέλ
  ophel

 7. ὠφέλε
  ophele

 8. ὠφέλει
  ophelei

 9. ὠφέλεια
  opheleia