Transcribe

Kannada text Latin text
ಶಶಿ Shashi


  1. Sh


  2. Sha

  3. ಶಶ
    Shash

  4. ಶಶಿ
    Shashi