Transcribe

Kannada text Latin text
ಶೋಭಾ Shobha


  1. Sh

  2. ಶೋ
    Sho

  3. ಶೋಭ
    Shobh

  4. ಶೋಭಾ
    Shobha