Transcribe

Greek text Latin text
Αναστασία Anastasia

 1. Α
  A

 2. Αν
  An

 3. Ανα
  Ana

 4. Ανας
  Anas

 5. Αναστ
  Anast

 6. Αναστα
  Anasta

 7. Αναστας
  Anastas

 8. Αναστασι
  Anastasi

 9. Αναστασί
  Anastasi

 10. Αναστασία
  Anastasia