Transcribe

Gurmukhi text Latin text
ਸ਼ੇਖਰ Shekhar


 1. Sh

 2. ਸ਼ੇ
  She

 3. ਸ਼ੇਖ
  Shekh

 4. ਸ਼ੇਖਰ
  Shekhar

 5. ਸ਼ੇਖਰ
  Shekhar