Transcribe

Gurmukhi text Latin text
ਸੰਜੀਵ Sanjiv


 1. S

 2. ਸੰ
  Sam

 3. ਸੰਜ
  Sanj

 4. ਸੰਜੀ
  Sanji

 5. ਸੰਜੀਵ
  Sanjiv

 6. ਸੰਜੀਵ
  Sanjiv