Transcribe

Tamil text Latin text
கலா Kala


  1. K

  2. கல
    Kal

  3. கலா
    Kala