Transcribe

Gurmukhi text Latin text
ਸੰਜੀਵ sanjiv


 1. s

 2. ਸੰ
  sam

 3. ਸੰਜ
  sanj

 4. ਸੰਜੀ
  sanji

 5. ਸੰਜੀਵ
  sanjiv

 6. ਸੰਜੀਵ
  sanjiv