View Message

Subject: Re: zunera, zunaira, jhanara, zuneirah
Author: zunaira   (guest)
Date: October 10, 2004 at 5:34:26 PM
Reply to: Re: zunera, zunaira, jhanara, zuneirah by Pavlos
zunaira means "a chain of flowers"

 Post a Response

Messages in this thread: