Name Element KARA

TYPE: Element
USAGE: Sanskrit
OTHER SCRIPTS: कर (Sanskrit)

Meaning & History

Sanskrit element meaning "maker".
GIVEN NAME DESCENDANTS: Sankar, Shankar (Bengali), Madhukar, Prabhakar, Shankar (Hindi), Prabhakara, Shankara (Hinduism), Prabhakar, Shankar (Kannada), Sankar, Shankar (Malayalam), Madhukar, Prabhakar, Shankar (Marathi), Shankar (Nepali), Prabhakar, Shankar (Tamil), Prabhakar, Shankar (Telugu)