Browse Websites

TABITHA
Saint Tabitha
Saint Tabitha (with a link to an image)

TALIA
Talia Shire

TERESA
Teresa Wright

TERI
Teri Hatcher

TERRY (2)
Terry Fox

TERTIUS
Bible History - Names - Tertius

TEUTA
Queen Teuta

THEODORA
Byzantine Empress Theodora

THERESA
Empress Maria Theresa
Information on the Name Theresa

THÉRÈSE
Saint Therese of Lisieux

THERON
Charlize Theron

THOMAS
Doubting Thomas (with images)
Saint Thomas More
Thomas Wyatt (poet)
Thomas Wyatt the younger

TIFFANY
History of the Name Tiffany

TIMOTHY
Saint Timothy

TRYGVE
All the Trygves in the World

TUTANKHAMON
King Tut