Names related to Benji

Biblical Hebrew
Biblical Greek
Biblical Latin
Romanian
Italian
Portuguese
Hungarian
Spanish
Czech
Slovak
Icelandic
English
BEN (1)   m
English
(short form)
PENI   m
Hawaiian
BENJ   m
English
(short form)
BENJI   m
English
(diminutive)
BENJY   m
English
(diminutive)
BENNIE   m
English
(diminutive)
BENNY   m
English
(diminutive)
French
French
German
BEN (1)   m
German
(short form)
Dutch
BEN (1)   m
Dutch
(short form)
Danish
Swedish
Norwegian
Biblical
Lithuanian
BENAS   m
Lithuanian
(short form)
Greek
Old Church Slavic
Russian
Russian
(variant transcription)
Macedonian
Hebrew
Arabic
Turkish