Related Name Tree for Eligia

Names that are related to ELIGIA, in the family of ELIGIUS:

ELIGIUS   m
Late Roman
ELIGIA   f
Late Roman
ELIGIA   f
Polish
ELOI   m
Catalan
ELOI   m
French
ELIGIO   m
Italian
Polish
ELIGIO   m
Spanish
ELOY   m
Spanish