Names related to Euthymios

Ancient Greek
(element)
+
Ancient Greek
(element)
Ancient Greek
(using element)
Ancient Greek
Greek
Ancient Greek (Latinized)
Portuguese
EUTIMIO   m
Spanish
EUTIMIO   m
Italian