Websites for the name Lapo

Websites for LAPO:
Babynames.ch
 Lapo (m)