Names related to Noak

ARABIC
Nuh
BIBLICAL
Noah
BIBLICAL GREEK
Noe
BIBLICAL HEBREW
Noach
BIBLICAL LATIN
Noe
DUTCH
Noach
ENGLISH
Noah
FINNISH
Nooa
FRENCH
Noé
HEBREW
Noach
ITALIAN
Noè
LITHUANIAN
Nojus
PORTUGUESE
Noé
SPANISH
Noé
TURKISH
Nuh