Names related to Shankar

Sanskrit
(word)
+
Sanskrit
(element)
Hinduism
SHANKAR   m
Bengali
SANKAR   m
Bengali
(variant transcription)
SHANKAR   m
Hindi
SHANKAR   m
Kannada
SHANKAR   m
Malayalam
SANKAR   m
Malayalam
(variant transcription)
SHANKAR   m
Marathi
SHANKAR   m
Nepali
SHANKAR   m
Tamil
SHANKAR   m
Telugu