Names related to Zhubin

ZHUBIN   m
Persian
ZUBIN   m
Persian