Name Days for Ermo

Name days for ERMO:
 Estonia: October 24