Name Days for Ilmatar

Name days for ILMATAR:
 Estonia: August 26