Name Days for Ingo

Name days for INGO:
 Estonia: February 26