Name Days for Karme

Name days for KARME:
 Estonia: February 18