Name Days for Katre

Name days for KATRE:
 Estonia: November 25