Name Days for Meino

Name days for MEINO:
 Estonia: February 20