Name Days for Mirta

Name days for MIRTA:
 Latvia: April 20