Name Days for Niilo

Name days for NIILO:
 Estonia: December 6
 Finland: December 6