Name Days for Simeon

Name days for SIMÉON:
 France: February 1

Name days for SIMEON:
 Bulgaria: February 3
 Bulgaria: September 1