Name Days for Teo

Name days for TEO:
 Estonia: November 9