View Namesake: Giacomo Salomoni


 History
Giacomo Salomoni
GIVEN NAME(S): Giacomo, James
SURNAME(S): Salomoni
GENDER: Male
BIRTH DATE: 1231
DEATH DATE: 1314
CATEGORIES
Saints
TYPE: blessed
FEAST DAY:
ALSO KNOWN AS
James