Namesakes for Amenhotep

Namesakes for AMENHOTEP:
  Egyptian Pharaohs: 1 pharaoh
      Pharaoh Akhenaten (a.k.a. Amenhotep)   c. 1353-c. 1336 BC