Namesakes for Scotty

Namesakes for SCOTTY:
  Hall-of-Famers: 1 ice hockey
      (ice hockey) Scotty Davidson   1950  

  Notable Athletes: 1 ice hockey
      (ice hockey) Scotty Davidson   1892-1915