Transcribe

Devanagari text Latin text
कैलास Kailas


 1. K

 2. कै
  Kai

 3. कैल
  Kail

 4. कैला
  Kaila

 5. कैलास
  Kailas

Transcription to show