Transcribe

Kannada text Latin text
ಕಮಲ್ Kamal


  1. K

  2. ಕಮ
    Kam

  3. ಕಮಲ
    Kamal

  4. ಕಮಲ್
    Kamal