Related Name Family Tree for the element "shaila"

Sanskrit
(word)
+
Sanskrit
(word)
Shailaja   f
Hinduism
Shailaja   f
Telugu