Related Names

Arabic
(word)
Barak 2   m
Arabic
Barack   m
Arabic
(variant transcription)
Baraka   m
Swahili
Barakat   m
Arabic