Trịnh Công Sơn   (m)   1939-2001  
Notable Musicians