Related Names

Persian
(word)
Dzhokhar   m
Chechen
Gauhar   f
Kazakh
Gohar   f
Armenian
Kohar   f
Armenian
(variant transcription)
Gohar   f
Persian
Gohar   m
Urdu
Javohir   m
Uzbek
Jawahir   f
Arabic
Cevahir   f & m
Turkish
Gawahir   f
Arabic
(variant transcription)